Σαμουήλ Α΄ 25:4-28 & Κατά Λουκά 12:49-59

Go to top