Σαμουήλ Α’ 2:22-26 & Κατά Ματθαίον Κεφ.4:23-25 & Ψαλμοί 112:7

Go to top